Úp Thuê, úp danh vọng

HỆ THỐNG ÚP THUÊ NSO

Chọn:
Chọn:

Dịch vụ UP THUÊ Ninja với nhiều tính năng hót

Xem thông tin yên, level,... và điều khiển nick up trên web, game

- ae nào mà không hiểu hay chưa biết cách đăng ký thì làm theo hướng dẫn như video. Xem video

Dùng nhân vật điều khiển chat riêng với nick up để điều khiển.

- Chat nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, dungskill, ptl, danhtatl để (Bật - Tắt) nhặt item sự kiện, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm, dùng chiêu hỗ trợ, dùng phân thân, đánh thủ lĩnh
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt dùng hp mp (X là số % min để bơm)
- Chat dungtaX để bật tắt dùng thức ăn (X là từ 1 đến 70)
- Chat kcnhatX để cài khoảng cách nhặt (mặc định x170)
- Chat mapX để đổi map up Xem ID (X là id map)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29)
- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Nick up phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để cài chiêu đánh (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX (X là số phút, tối đa 300 phút). Sau khi hết thời gian off thì nick sẽ tự động online
- Chat mbvX để mở khóa bảo vệ (X là mật mã bảo vệ)
- Chat ktdv để kiểm tra nhiệm vụ danh vọng
- Chat nhathp để bật tắt nhặt hpmp
- Chat danhta để bật tắt đánh tinh anh
- Chat danhtl để bật tắt đánh thủ lĩnh
- Chat vpnv để bật tắt nhặt vpnv
- Chat ts để bật tắt tự sát khi hết MP
- Chat nhatX để nhặt vật phẩm bạn muốn nhặt, (X là id của vập phẩm, Vd: muốn nhặt phân thân lệnh thì chát nhat545) tại đây (Click)
- Chat xemyen, xemlv, mapup, xemtg để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại
- Chat ktt để kiểm tra các chức năng đang bật
- Chat hd để bật tắt đi hd 9x đi 2 lần)

Hỗ trợ quạt buff, pk âm, hd9x, nhặt đồ lc,...

Lịch sử 10 đơn úp
Order # Tài khoản Loại úp Level Exp hiện tại Server Yên hiện có Trung bình 1h úp được Cập nhật lúc Còn lại Trạng Thái Tình trạng Tùy chọn